0 Comment

Zápis detí do MŠ! Žiadosti na vyplnenie budú k dispozícii priamo v budove MŠ, Bystrická 1, PEZINOK už od 04.04., štvrtok-nízky pavilón vestibul. V čase od 6.30 do 8:00h. a potom od 15:00h – 16:45h každý deň. /zverejnené 04.04./

Mesto PEZINOK, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (zápis) pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v Dome kultúry, Holubyho 42, Pezinok dňa 15. mája 2024 (streda)
v čase od 8:00 – 11:00 hod. a od 14:00 – 17:00 hod.
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa môžu podávať
od 1. mája do 31. mája 2024:

 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej
  školy
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným
  elektronickým podpisom
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu
  konkrétnej materskej školy. E-mailová adresa MŠ, Bystrická 1, PEZINOK: msbystrickapk@centrum.sk
 • osobne v budove konkrétnej materskej školy.
  Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na
  predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca priloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva
  a prevencie a odporučenie lekára pre deti a dorast.
  Na predprimárne vzdelávanie je riaditeľka spádovej materskej školy povinná prednostne prijať deti
  s trvalým pobytom v meste Pezinok:
  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné – dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do
  31.augusta 2024,
  • s právom na prijatie do MS – dieťa, ktoré dosiahne štyri roky veku do 31.augusta 2024.
  Ostatné podmienky prijímania do MS určí riaditeľka materskej školy.
  Spádové materské školy sú určené v platnom VZN č. 3/2024

MESTO PEZINOK Mestský úrad
Radničné námestie 7
P E Z I N O K
PaedDr. Květoslava Štrbová
zástupkyňa primátora

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ na

 šk. rok 2024/2025

Podmienky prijímania detí do MŠ

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov,

 • -Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa následne prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (v školskom roku 2024/2025 sú to len 4-ročné deti).

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ

 • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a navyše sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ Bystrická 1 , Pezinok
 • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a v Pezinku majú trvalé bydlisko.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky /podľa kapacity MŠ