RÝCHLE OZNAMY

Chceme vás všetkých informovať, že od zajtra 23.05., štvrtok môžu – ako sme avizovali, prísť deti už do MŠ. Bude sprístupnené od 23.05. do 24.05.,piatok iba prízemie v poschodovom pavilóne. Poschodie bude zatiaľ uzatvorené. Prevádzka bude fungovať v takomto režime do piatka 24.05., pretože ešte budú prebiehať nejaké drobné práce, ale neohrozí to deti a režim v materskej škole.

Od pondelka 27.05. budeme fungovať MŠ v normálnom – bežnom režime!

Štvrtok 23.05. a piatok 24.05-harmonogram prevádzky:

Deti z 5. triedy budú vo svojej 5. triede.

Deti zo 6. triedy budú v 2. triede- prízemie

Deti zo 4. triedy budú tiež na prízemí v poschodovom pavilóne v 5. a v 2. triede – podľa počtu….

V nízkom pavilóne budú deti z 1.,2.,3.triedy. – bude tam vytvorená tretia trieda zo spálne.

Ráno od štvrtka 23.05. si rodičia privedú deti tak – ako je napísané. Nemusíte deťom prenášať-papuče a ani pyžamá – 2.,4.,6. trieda. – všetko bude prenesené…

Zatiaľ to bude v takomto režime, prosíme o trpezlivosť, vydržme to ešte tieto dva dni. Ak by si mohol niekto z rodičov počas tých dvoch dní zobrať dieťa na obed domov – aj to by nám pomohlo.

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu a spoluprácu!

Riad. MŠ

Presúvame hodinu Angličtiny – z 21.05. utorok na 27.05., pondelok! /Z dôvodu obmedzenej prevádzky/

ĎAKUJEME!

Cvičenie: 12.06.,streda:

2.trieda o 12:30.h – 13:00h

3.trieda o 13:00h – 13:30h

5.trieda o 13.30h – 14.00h

———————————-

Chceme vás všetkých informovať, že od 20.05., pondelok a pribl. do 22.05., streda, musíme obmedziť prevádzku vo vysokom pavilóne kde sú štyri triedy, lebo bude prebiehať  demontáž starého výťahu a montáž nového výťahu /výťah na presun stravy pre deti z prízemia na poschodie/ a nakoľko tam budú prebiehať stavebne práce, tak tam nesmieme byť  – prítomní. Je to havarijná situácia a nechceme zatvoriť na tieto tri dni celú materskú školu. Prevádzka bude fungovať iba v nízkom pavilóne – dve triedy.

Prosíme rodičov zo všetkých tried – 1.,2.,3.,4.,5.,6.trieda , kto aby si mohol nechať deti na tieto tri dni doma – deti, ktorých  maminy sú na MD, rodičia sú nezamestnaní a iné… 

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Riad. MŠ

Cvičenie: 22.05.,streda:

2.trieda o 12:30.h – 13:00h

3.trieda o 13:00h – 13:30h

5.trieda o 13.30h – 14.00h

———————————-

Cvičenie: 29.05., streda:

4.trieda o 12:30.h – 13:00h

6.trieda o 13:00h – 13:30h

Deti potrebujú na cvičenie tepláky, alebo legíny, tričko a fľašu s vodou – všetko treba dať do ruksaku.

Keď prídu deti z 2., 3. a 4. triedy z cvičenia , budú oddychovať  na ležadlách.

Riad. MŠ

Práce v MŠ sú ukončené /montáž – Fotovoltika – strechy – projekt Mesta Pezinok/, takže vchody do materskej školy budú od pondelka 13.05. sprístupnené v režime ako predtým – ráno bude otvorená už malá – červená bránka pri poschodovom pavilóne. Riad. MŠ

Stratili sa v materskej škole jednému chlapčekovi /6.trieda/ sivé gumáky do dažďa – lesklé. Prosíme – kto si ich omylom zobral – vymenil, alebo kto ich nájde, prosíme priniesť ich p. učiteľkám do 6. triedy.

Rodičia chlapčeka nás poprosili o uverejnenie tejto prosby.

ĎAKUJEME za spoluprácu!

 • 07.05., utorok – Deň matiek – BESIEDKY /program detí, odovzdávanie darčekov mamičkám, občerstvenie/ od 15:30h – čas ešte upresníme
 • 15.05., streda o 9:00h – DIVADIELKO: interaktívna rozprávka-príbeh vlny: ,,Od ovečky k ponožke“
 • 22.05., streda – ideme poobede s deťmi – 2.,3.,5.,trieda cvičiť do Sportfit fitness&relax , Bystrická 28, PEZINOK
 • 29.05.,streda -ideme poobede s deťmi 4.,6.,triedy cvičiť do Sportfit fitness&relax , Bystrická 28, PEZINOK
 • 30.05.,štvrtok od 9:30h – MDD /program pre deti – polícia, hasiči, cukrová vata, diskotéka, občerstvenie – areál MŠ/
 • Návšteva ZŠ, Fándlyho 11, PEZINOK – iba predškoláci – dátum a čas upresníme.

Ešte budú možno aj iné aktivity v mesiaci máj – budeme o tom včas informovať.

Všetky aktivity budú vždy podrobne rozpísané! Riad. MŠ

Veľmi sa ospravedlňujeme za chybnú informáciu ohľadom hrnčekov s fotografiou detí – rodičia si to určite dnes – piatok 19.04.všimli na nástenkách. Tento rok nebudeme totiž dávať ku ,,Dňu matiek“ darček pre mamičky – hrnčeky s fotografiou detí, tak ako sme to urobili minulý šk. rok. Tento rok budú mamičky od detí dostávať iné darčeky ku ,,Dňu matiek“.

Ešte raz sa ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

Riad. MŠ

ŽIADOSŤ
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Meno a priezvisko dieťaťa ……………………………………………………….. dátum narodenia: ………………………………..

Rodné číslo: …………………………………………….. miesto narodenia: ………………………………………………………………

Štátna príslušnosť: ………….národnosť: ………………materinský jazyk:……………..vyučovací jazyk……………….

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

………………………………………………………..………………………………………………………………………….

k zápisu do Materskej školy …………………………………………………… záväzný nástup do MŠ od:……………………..

Ďalšie dôležité údaje o dieťati ( zdravotné znevýhodnenie, iný stravovací režim a pod.): ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko matky: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: . ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt na účel komunikácie: č. tel.: ………………………………. e- mail: ……………………………………………………….

Číslo aktívnej elektronickej schránky: …………………………………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko otca: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt na účel komunikácie: č. tel.: ………………………………. e- mail: ……………………………………………………….

Číslo aktívnej elektronickej schránky: …………………………………………………………………………………………………………

Dieťa doteraz navštevovalo- nenavštevovalo MŠ ( uveďte ktorú a dokedy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________

Potvrdenie lekára o spôsobilosti dieťa absolvovať pobyt v materskej škole a o jeho účasti na povinných očkovaniach:

Dátum: Meno a priezvisko lekára, pečiatka ambulancie


Ďalší postup k prijatiu dieťaťa do materskej školy:

 1. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá žiadosť s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní riaditeľke príslušnej materskej školy (podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi rodičom riaditeľka materskej školy.
 2. Rodič je povinný oznámiť riaditeľke MŠ, ak nastane zmena v záväznom nástupe dieťaťa do MŠ najneskôr do 3 dní od uvedeného dňa nástupu na žiadosti.

Vyhlásenie rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/:

 1. V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s platným VZN Mesta Pezinok.
 2. Vyhlasujem(e), že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy.

Súhlas rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/ so spracovaním osobných údajov:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú pravdivé a že som nezamlčal/-a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. účasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím(e) s použitím a spracovaním osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia (materská škola), zdravotnej starostlivosti a poistenia dieťaťa. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne oznámiť riaditeľke materskej školy každú zmenu, ktorá súvisí s nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie a zaväzuje sa dodržiavať všetky právne predpisy súvisiace s prijatím a účasťou dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

V Pezinku dňa ………………….

         ...................................................................................................
     podpisy dotknutých osôb: matka, otec (iný zákonný zástupca)

Žiadosť podaná dňa: ………………………………………. ev. č. : …………………………… zapísala: …………………………….

x