RÝCHLE OZNAMY

BRIGÁDA /natieranie železného oplotenia -areál MŠ/pokračuje. Začali sme od utorka 26.9.od 9.00h. Ktorí rodičia sú ochotní nám ešte pomôcť, tak poprosím prísť od 9.00h do nízkeho pavilónu za riaditeľkou MŠ. Rodičia môžu chodiť počas celého dňa. Ak chce niekto prísť natierať poobede, tak najneskôr treba prísť najneskôr do 15.45h, lebo prevádzka materskej školy je do 17.00h. Farba, štetce, rukavice budú k dispozícii. Občerstvenie: voda a káva. ĎAKUJEME za pomoc! Riad. MŠ

Tanečná v MŠ /Sunny dance/ bude tento školský rok:

V piatok – 1x do týždňa /2j – hodinová lekcia – 45 min. a 45 min./
V čase od 15:00h – 16:30h

Tanečná bude realizovaná pre 5 tr. a 6.tr. v 1.triede-prízemný pavilón
Všetky informácie sú dostupné na nástenkách + info poskytnú p. učiteľky.

Začíname od 06.10.2023

Dňa 06.10., piatok bude v materskej škole o 9.00h DIVADIELKO.

Rozprávka: ,,Mravec Gregor“

Úhrada: pravidelný mesačný príspevok rodičov

Riad. MŠ

Výučba bude tento školský rok:
Utorok a Štvrtok
5. tr. od 15:30h – 16:00h
6. tr od 16:00h-16:30h

Angličtina bude v triedach

Začíname od 03.10.2023

Všetky deti v materskej škole sú poistené – úrazové poistenie-na celý šk. rok 2023/2024

/Poisťovňa Union/

Úhrada-z pravidelného mesačného príspevku.

Dokumentácia k poisteniu je k nahliadnutiu každému z rodičov v riaditeľni.

Riad. MŠ

14.9., štvrtok,pokladníčky vyberali od 15.30h – 17.00h v materskej škole pravidelný mesačný príspevok odsúhlasený prítomnými rodičmi na stretnutí Občianskeho združenia dňa 12.09.2023.
Pravidelný mesačný príspevok je polročný – 35 € na obdobie 5 mesiacov /t. j. 7 Eur na 1 mesiac/ Ponúkame aj splátkový kalendár. Kto nestihol odovzdať tento príspevok v uvedený termín, môže ho dodatočne priniesť pani učiteľkám a tie ho odovzdajú pokladníčkam. Každý rodič po úhrade dostane potvrdenie.
Z tohto príspevku  materská škola hradí: čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried. ĎAKUJEME!

Anglický jazyk v MŠ /SMELO DO SVETA! o. z./ pre deti z 5. a 6.triedy.

Rodičia si môžu dieťa prihlásiť na Anglický jazyk cez formulár:

https://smelodosveta.com/

Všetky informácie ohľadom Angličtiny poskytne p. učiteľka z 3.triedy a zároveň aj lektorka

Anglického jazyka v MŠ M. Kolónyová.

Riad. MŠ

Výška zákonného poplatku od septembra 2023 je 43,00Eur

/Podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a podľa VZN č.6/2023/

Spôsob úhrady : do 15.dňa v mesiaci

–    bezhotovostne

–   vkladom na účet v Prima banke

Peňažný ústav: Prima banka

Číslo účtu: 6634455004/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0066 3445 5004

Variabilný symbol:23

Adresát : Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Predškoláci v zmysle legislatívy celý školský rok neplatia zákonný poplatok!

POZOR-predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne vek 6 rokov.

Riad. MŠ

Ospravedlňujeme sa za chybný dátum v Prihláške na stravu v školskej jedálni /uvedený dátum bol 09.01.2023 a školský rok začal 04.09.2023/.Táto prihláška by nebola v tomto prípade platná, takže rodičom budú rozdané nové – opravené Prihlášky, ktoré treba znova vyplniť a odovzdať p. učiteľkám a tie pôvodné budú stiahnuté…..

ĎAKUJEME všetkým rodičom za pochopenie a trpezlivosť.

Riaditeľka a vedúca ŠJ.

x