Zákonný poplatok

Výška zákonného poplatku od septembra 2023 je 43,00Eur

/Podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a podľa VZN č.6/2023/

Spôsob úhrady : do 15.dňa v mesiaci

–    bezhotovostne

–   vkladom na účet v Prima banke

Peňažný ústav: Prima banka

Číslo účtu: 6634455004/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0066 3445 5004

Variabilný symbol:23

Adresát : Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Predškoláci v zmysle legislatívy celý školský rok neplatia zákonný poplatok!

POZOR-predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne vek 6 rokov.

Úhrada: strava

Strava sa nebude uhrádzať cez zloženky, ale bude sa uhrádzať:

-internet bankingom

-vkladom na účet

-trvalým príkazom

číslo účtu: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Variabilný symbol: 73

22 x 2,10 spolu: 46,20 Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu o 1,40 Eur

22 x 0,70 spolu: 15,40 Eur predškoláci

Platbu treba uhradiť každý mesiac

Réžia – v dvoch splátkach

  • 1. 32,00 Eur /september- december/
  • 2. 48,00 Eur /január – jún/