Termíny cvičenia v Sport Fitte sa rušia!

Organizačné dôvody!

Za pochopenie ďakujeme!

Riad. MŠ

Kto má záujem z rodičov kúpiť si Tablo – formát A4 – zapíšte sa prosím…

V šatni máte TABLO k nahliadnutiu. Cena tabla 4 Eur.

Nahláste to čo najskôr.

Veľké Tablá budú od 04.06., piatok – vystavené – OC – PLUS-Galantéria na prízemí.

ĎAKUJEME!

Riad. MŠ

Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o Vašu podporu.

Mesto Pezinok súťaží od 30. 5. do 3. 7. 2024 o K parkhttps://www.pezinok.sk/novinka/7356/hlasujte-za-k-park-pre-pezinok

Pomôžte nám spolu s Vašimi zamestnancami a rodičmi vyhrať pre naše mesto komunitný priestor, ktorý bude združovať mladých a budovať zdravé športové návyky.

Poďte do toho spolu s nami! Ako na to?

 1. ZDIEĽAJTE PRÍSPEVOK Z FB MESTA PEZINOK NA VAŠICH SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ak máte možnosť, prosíme, zdieľajte opakovane túto informáciu aj na svojich sociálnych sieťach.

 1. VYLEPTE PLAGÁT V PRIESTOROCH ŠKOLY

Plagát Vám zasielame v prílohe e-mailu.

 1. DAJTE O HLASOVANÍ VEDIEŤ AJ RODIČOM A VŠETKÝM PRIATEĽOM ŠKOLY PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE 

Návrh textu: Od 30. 5. do 3. 7. 2024 sa Mesto Pezinok zapája do súťaže o KPARK. Zahlasujte za tento projekt na webovej stránke https://www.kauflandpark.sk/. Ak sa nám podarí vyhrať, získame pre Pezinok komunitné centrum pre mladých. Kpark je tým správnym miestom na stretnutia s priateľmi, športovanie či iné aktivity.

Zaregistrujte sa na https://www.kauflandpark.sk/a pomôžte Pezinku v súťaži o Kpark. Hlasovať je možné každý deň!

Ďakujeme + plagát

Tiež Vás prosíme o opakované hlasovanie za Pezinok na stránkach Kparku: https://www.kauflandpark.sk/. Hlasovať je možné každý deň.

Dnes pondelok 03.06. prišli k nám do MŠ doobeda natierať exteriérové hračky a iné…, dobrovoľníci /30ľudí/ za Bratislavský región – TESCO.

Za túto dobrovoľnícku činnosť im ďakujeme!

Riad. MŠ

 • 04.06., utorok – návšteva ZŠ – Fándlyho 11, Pezinok o 9:00h – iba predškoláci
 • 05.06. streda – Juniáles – areál MŠ od 15:30h – spolu s rodičmi. Atrakvie pre deti : Diskotéka, Skákací hrad, Maľovanie na tvár, Foto – box, Cukrová vata, Penová party, stánok s občerstvením…..
 • 11.06., utorok – Olympijský deň od 10.00h – areál Zariadenia opatrovateľskej služby /vedľa zariadenie pre seniorov na Komenského ul./ Športovanie detí so seniormi
 • 12.06.,streda – Cvičenie detí v Sportfite 2.,3.,5. trieda
 • 19.06., streda – Cvičenie detí v Sportfite 4., a 6. trieda
 • 26.06.,streda – Cvičenie detí v Sportfite 2.,3.,5. trieda
 • Stanové mestečko – stavanie stanov – areál MŠ – termín oznámime
 • Rozlúčka predškolákov – termín oznámime
 • Všetky aktivity budú vždy podrobne rozpísané! Riad. MŠ

ŽIADOSŤ
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Meno a priezvisko dieťaťa ……………………………………………………….. dátum narodenia: ………………………………..

Rodné číslo: …………………………………………….. miesto narodenia: ………………………………………………………………

Štátna príslušnosť: ………….národnosť: ………………materinský jazyk:……………..vyučovací jazyk……………….

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

………………………………………………………..………………………………………………………………………….

k zápisu do Materskej školy …………………………………………………… záväzný nástup do MŠ od:……………………..

Ďalšie dôležité údaje o dieťati ( zdravotné znevýhodnenie, iný stravovací režim a pod.): ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko matky: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: . ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt na účel komunikácie: č. tel.: ………………………………. e- mail: ……………………………………………………….

Číslo aktívnej elektronickej schránky: …………………………………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko otca: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt na účel komunikácie: č. tel.: ………………………………. e- mail: ……………………………………………………….

Číslo aktívnej elektronickej schránky: …………………………………………………………………………………………………………

Dieťa doteraz navštevovalo- nenavštevovalo MŠ ( uveďte ktorú a dokedy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________

Potvrdenie lekára o spôsobilosti dieťa absolvovať pobyt v materskej škole a o jeho účasti na povinných očkovaniach:

Dátum: Meno a priezvisko lekára, pečiatka ambulancie


Ďalší postup k prijatiu dieťaťa do materskej školy:

 1. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá žiadosť s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní riaditeľke príslušnej materskej školy (podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi rodičom riaditeľka materskej školy.
 2. Rodič je povinný oznámiť riaditeľke MŠ, ak nastane zmena v záväznom nástupe dieťaťa do MŠ najneskôr do 3 dní od uvedeného dňa nástupu na žiadosti.

Vyhlásenie rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/:

 1. V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s platným VZN Mesta Pezinok.
 2. Vyhlasujem(e), že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy.

Súhlas rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/ so spracovaním osobných údajov:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú pravdivé a že som nezamlčal/-a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. účasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím(e) s použitím a spracovaním osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia (materská škola), zdravotnej starostlivosti a poistenia dieťaťa. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne oznámiť riaditeľke materskej školy každú zmenu, ktorá súvisí s nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie a zaväzuje sa dodržiavať všetky právne predpisy súvisiace s prijatím a účasťou dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

V Pezinku dňa ………………….

         ...................................................................................................
     podpisy dotknutých osôb: matka, otec (iný zákonný zástupca)

Žiadosť podaná dňa: ………………………………………. ev. č. : …………………………… zapísala: …………………………….

Prevádzka v našej materskej škole bude prerušená od 01.07. – 31.07.2024.

Náhradná materská škola bude v tomto termíne – MŠ, Svätoplukova 51, Pezinok

Kto bude mať záujem umiestniť svoje dieťa do tejto náhradnej materskej školy /ale prosíme rodičov, aby zvážili možnosť náhradnej materskej školy, len keď to naozaj veľmi potrebujú – z kapacitných dôvodov náhradnej MŠ…/napíšete si žiadosť a prineste ju riaditeľke /našej MŠ/ a tá ju odovzdá p. riaditeľke – MŠ, Svätoplukova 51, PEZINOK. Vyplnené žiadosti môžete nosiť od 15.04. do 30.05.2024 priamo riaditeľke našej MŠ.

Prevádzka bude obnovená v našej MŠ od 01.08.2024 a môžu chodiť všetky naše deti – tak ako počas školského roka!

Ďakujeme za spoluprácu! Riaditeľka MŠ

Cvičiť do Sportfit fitness&relax, Bystrická 2485, Pezinok budú chodiť doobeda /asi 2x za MESIAC/ aj deti z 2. triedy, ktoré dosiahli vek 4 a viac rokov!

A tiež môžu tieto deti chodiť na Výtvarný krúžok, ktorý realizuje naša pani učiteľka. Poprosíme rodičov – nahlásiť svoje dieťa – kto má záujem o Výtvarný krúžok, /realizuje sa poobede/ p. učiteľke Zuzke v priebehu budúceho týždňa /od 11.03. do 15.03./

ĎAKUJEME!

Riad. MŠ!

Naša materská škola sa zapojila do projektu ,,Olejko chráni prírodu“.

Zmyslom celého projektu je odovzdávať – všetky druhy jedlých olejov a tukov /môže byť slnečnicový, repkový, palmový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod./ a tak vlastne neupchávať kuchynskú kanalizáciu, chrániť životné prostredie – vzdelávací charakter projektu a materská škola sa pri zapojení do projektu dostáva do žrebovanie o rozličné ceny…

Preto vás chceme osloviť – môžete prečistený olej v čistej plastovej fľaši priniesť a odovzdať do nádoby, ktorá bude vždy každý týždeň celý deň v utorok a v stredu umiestnená pri kuchyni-areál. Po naplnení nádobu prídu vždy zobrať a vymeniť za prázdnu. Informácie o celom projekte nájdete aj na nástenkách.

Táto nádoba bude sprístupnená už od stredy 24.01.2024.

ĎAKUJEME za spoluprácu! Deti a kolektív MŠ!

Tanečná v MŠ /Sunny dance/ bude tento školský rok:

V piatok – 1x do týždňa /2j – hodinová lekcia – 45 min. a 45 min./
V čase od 15:00h – 16:30h

Tanečná bude realizovaná pre 5 tr. a 6.tr. v 1.triede-prízemný pavilón
Všetky informácie sú dostupné na nástenkách + info poskytnú p. učiteľky.

Začíname od 06.10.2023

Výučba bude tento školský rok:
Utorok a Štvrtok
5. tr. od 15:30h – 16:00h
6. tr od 16:00h-16:30h

Angličtina bude v triedach

Začíname od 03.10.2023

Všetky deti v materskej škole sú poistené – úrazové poistenie-na celý šk. rok 2023/2024

/Poisťovňa Union/

Úhrada-z pravidelného mesačného príspevku.

Dokumentácia k poisteniu je k nahliadnutiu každému z rodičov v riaditeľni.

Riad. MŠ

Anglický jazyk v MŠ /SMELO DO SVETA! o. z./ pre deti z 5. a 6.triedy.

Rodičia si môžu dieťa prihlásiť na Anglický jazyk cez formulár:

https://smelodosveta.com/

Všetky informácie ohľadom Angličtiny poskytne p. učiteľka z 3.triedy a zároveň aj lektorka

Anglického jazyka v MŠ M. Kolónyová.

Riad. MŠ

Výška zákonného poplatku od septembra 2023 je 43,00Eur

/Podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a podľa VZN č.6/2023/

Spôsob úhrady : do 15.dňa v mesiaci

–    bezhotovostne

–   vkladom na účet v Prima banke

Peňažný ústav: Prima banka

Číslo účtu: 6634455004/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0066 3445 5004

Variabilný symbol:23

Adresát : Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Predškoláci v zmysle legislatívy celý školský rok neplatia zákonný poplatok!

POZOR-predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne vek 6 rokov.

Riad. MŠ

Všetky aktivity a krúžky začínajú v materskej škole od októbra 2023.

Riad. MŠ

Strava sa nebude uhrádzať cez zloženky, ale bude sa uhrádzať:

-internet bankingom

-vkladom na účet

-trvalým príkazom

číslo účtu: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Variabikný symbol: 73

22 x 2,10 spolu: 46,20 Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu o 1,40 Eur

22 x 0,70 spolu: 15,40 Eur predškoláci

Platbu treba uhradiť každý mesiac

Réžia – v dvoch splátkach

 • 1. 32,00 Eur /september- december/
 • 2. 48,00 Eur /január – jún/

Sprístupnené vchody do MŠ

RÁNO:

 • Nerudova ulica / hlavná bránka/
 • Bystrická ulica /malá bránka pri poschodovom pavilóne/

ČAS OBEDA:

 • Nerudova ulica /hlavná bránka/

Prosíme rodičov, ak chcú odhlásiť svoje dieťa z MŠ, alebo nahlásiť, že príde do MŠ neskôr, aby volali na tieto telefónne čísla:

1.trieda a 3.trieda: 033/6901912 (nízky pavilón)

2.trieda a 5.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

4.trieda a 6.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

Vedúca školskej jedálne: 033/6901911

Zapojili sme sa do školského projektu Ekocharita SLovensko Slovensku pod názvom:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.

V rámci vzdelávania detí o ekológii v posledných rokoch stále viac vystupuje do popredia potreba zberu, triedenia a spracovania odpadu.

Náš kontajner na zber textilu je umiestnený pri hlavnom vchode do kuchyne – ulica Obrancov mieru. Kto má záujem, môže prísť odovzdať-hodiť do kontajnera staré, nepotrebné oblečenie. Ďakujeme


x