Zatiaľ sa nebude zvyšovať cena za stravu detí

v MŠ-zostáva zatiaľ pôvodná suma

na deň-desiata, obed, olovrant.

Naďalej zostávame v III. pásme.

Riad. MŠ

14.2.,utorok budeme mať v MŠ od 9:00h Karneval.

Prosíme rodičov, aby si ráno deti obliekli do masiek, upravili si

ich na KARNEVAL.

Program: prehliadka karnevalových masiek v rámci tried,

diskotéka, občerstvenie+pitný režim pre deti. Šišky budú mať

deti na obed. V tento deň nepôjdeme s deťmi von.

Dňa 26.01. nám boli odborníci /ako sme už avizovali/

skontrolovať všetky stromy-areál MŠ a podľa vyhodnotenia

zrealizujú orezávanie konárov stromov z dôvodu bezpečnosti

detí pri pobyte vonku – areál MŠ.

Riaditeľka MŠ

Pani psychologička ešte stále vyhodnocuje

depistážne vyšetrenie detí, niektorým rodičom

už preposlala výsledky a postupne bude posielať

aj ostatným rodičom detí….

Riad. MŠ

 1. 09.02.-Divadielko v MŠ o 9:00hod. Rozprávka: ,,Danka a Janka“
 2. 14.02.-Karneval v MŠ od 9:00h Spojené s občerstvením, diskotékou.
 3. Deti budú mať na obed šišky.

 Každú aktivitu vždy potom rozpíšeme podrobnejšie.       

Riad. MŠ          

17.01.,utorok pokladníčky vyberali Pravidelný mesačný

 príspevok-polročný-35 € na obdobie 5 mesiacov

/t. j. 7 € na 1 mesiac/.Tento príspevok bol navrhnutý+odsúhlasený

prítomnými rodičmi na stretnutí Občianskeho združenia 8.9.2022

Kto neodovzdal príspevok v uvedenom termíne,môže peniaze

odovzdať dodatočne-p.učiteľkám a tie ho odovzdajú

pokladníčkam.Každý rodič potom dostane potvrdenie o úhrade.

Ponúkame vám aj splátkový kalendár.

V MŠ sa vyskytli vši.

Prosíme rodičov,aby deťom kontrolovali

vlasy.

Ďakujeme

9.12.(piatok) -sa uskutočnilo depistážne vyšetrenie predškolákov detskou psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v PEZINKU. Výsledok z depistáže pošle psychologička každému rodičovi na emailovú adresu,ktorú uviedol v informovanom súhlase.

Riad. MŠ

Od 1.12.2022 bude aktuálne spustená nová web stránka a dostanete sa cez: link: https://msbystricka.eu/ a zatiaľ bude stále aktuálna aj stará web stránka,ale dostanete sa na ňu cez: link: old.msbystricka.eu

Riad.MŠ

 • Stále je vo fáze výroby veľká preliezka z dreva, ktorú umiestnime v areáli materskej školy, ale až v jarnom období r. 2023 ( Úhrada z 2% z daní…)
 • 1.12. Bude spustená nová webová stránka MŠ -podrobnejšie informácie ešte poskytneme
 • Stále sa zapájame do rozličných projektov na získanie grantov pre deti – aktivity, exteriérové a interiérové vybavenie MŠ ( web stránka – Projekty)

Dňa 10.11.2022 bolo naše občianske združenie Veselá škôlka zaregistrované našim štatutárom u notárky v Pezinku, aby sme mohli prijímať 2% z daní za rok 2022.

2. časť projektu: príde do MŠ dentálna hygienička 03.11.2022 štvrtok o 9:00h

 1. Opakovanie-nácvik čistenia zubov
 2. Ako sa staráme o svoje zúbky – prevencia

1.časť projektu 3.10.2022 štvrtok vola v MŠ o 9:00h – dentálna hygienička oboznamovala deti s dentálnou hygienou chrupu

 1. Dôvod čistenia zubov
 2. Nácvik čistenia zubov

Informácie k čisteniu zubov v MŠ:

 • deti potrebujú iba zubnú kefku
 • každé dieťa má svoj pohár so svojou značkou, ktorý dostane v MŠ a v ňom má svoju zubnú kefku

Deti si čistia zuby v MŠ iba s vodou – nie s pastou z dôvodu hygienických opatrení. Počas pandémie /Covid-19/ si v MŠ deti zuby čistiť nemohli.

Za pochopenie ďakujeme! Riad. MŠ

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli úbor na cvičenie.

Dievčatá: tričko, krátke nohavice alebo legíny

Chlapci: tričko, krátke nohavice

Plátené vrecko, do ktorého si deti úbor uložia.

Ponožky ani prezuvky na cvičenie deti nepotrebujú.

Sprístupnené vchody do MŠ

RÁNO:

 • Nerudova ulica / hlavná bránka/
 • Bystrická ulica /malá bránka pri poschodovom pavilóne/

ČAS OBEDA:

 • Nerudova ulica /hlavná bránka/

Deti 5. a 6. trieda

Utorok a Štvrtok

5.tr. od 15:15h-16:00h

6.tr. od 16:00h – 16:45h

Tanečná sa bude realizovať v 1.triede – nízky pavilón.

Začíname od októbra

Deti 5. a 6. trieda

Pondelok a Streda

5. tr. od 15:30h – 16:00h

6. tr. od 16:00h-16:30h

Angličtina bude v triedach

Začíname od októbra

Od 05.09.2022 boli všetky deti v materskej škole poistené: úrazové poistenie dieťaťa – na obdobie od septembra 2022 do augusta 2023. Riad. MŠ

Dňa 13.9.2022 vyberali pokladníčky príspevok (od 15:30 h – 17:00 h.), ktorý si rodičia na stretnutí /OZ/ dňa 8.9.2022 odsúhlasili. Suma 7 € mesačne za 1 dieťa t.j. 35 € na 5 mesiacov. Príspevok je pre deti na akcie, pomôcky a iné. Je aj možnosť splátkového kalendára. Kto nemohol odovzdať peniaze v určenom čase, môže ich odovzdať pani učiteľkám a tie ich potom odovzdajú pokladníčke. O platbe dostanete potvrdenie.

Strava v materskej škole od 1.1.2022 – 1,54 Eur

desiata ……….. 0,28 €

obed …………… 0,90 €

olovrant ………… 0,26 €

Režijné náklady sa platia 2x počas roka

číslo účtu:

 • na web stránke MŠ /www.msbystricka.eu/
 • na nástenkách v šatniach

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti VZN 12/2020 mesta Pezinok o úhrade zákonného poplatku pre všetky deti v sume 35€.

Číslo účtu na úhradu:

 • na našej web stránke /www.msbystricka.eu/
 • dajú každému rodičovi p. učiteľky

Predškoláci tento poplatok neuhrádzajú! (Predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2023 dosiahne vek 6 rokov.) Riad. MŠ

Ak by niekto z rodičov potreboval nejakú informáciu, zatelefonujte mi (prosím doobeda) alebo napíšte sms – t.č. 0917613870. Riad. MŠ

Prosíme rodičov, ak chcú odhlásiť svoje dieťa z MŠ, alebo nahlásiť, že príde do MŠ neskôr, aby volali na tieto telefónne čísla:

1.trieda a 3.trieda: 033/6901912 (nízky pavilón)

2.trieda a 5.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

4.trieda a 6.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

Vedúca školskej jedálne: 033/6901911

Prevádzka MŠ je od 6:00h- 17:00h

Do MŠ treba prísť ráno do 8:00h

Dieťa potrebuje do materskej koly:

-pyžamo

-papuče

-veci na prezlečenie, ak by sa dieťa počas dňa znečistilo (spodná bielizeň, tepláky alebo legíny, tričko) všetko zostáva v skrinke. Všetko prosíme deťom podpísať. Ostatné info priamo v MŠ.

V MŠ prebiehali práce:

Mesiac máj

-oprava kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht v spojení s deratizáciou

Mesiac júl

-bude zrealizovaná výmena všetkých radiátorov – pokračovanie v komplexnej obnove vykurovacieho systému, ktorý začal výmenou kotlov v roku 2021.

Nízky pavilón – prebiehajú ešte tieto práce

maľovanie soklov po výmene starých radiátorov + úprava krytov na radiátory nové

Technický pavilón – kuchyňa, práčovňa, sklady:

demontáž starých bojlerov na teplú vodu a montáž nových rozvodov na prívod teplej vody z kotolne.

Nepreruší to prevádzku MŠ.

Exteriér: úprava terénu technikou, zatrávnenie – dokončenie demontáže starých preliezok a montáž nových. Postupne.

Ďakujeme!

Prosíme rodičov, aby nedávali deťom (deti z 1., 2., 3., a 4. tr.) do MŠ plyšové hračky. Je to aj nariadenie RÚVZ a aj opatrenie, aby sa neopakoval výskyt ploštíc.

Jednu hračku z iných materiálov si deti môžu nosiť do MŠ.

Ďakujeme!

Riad. MŠ

Stravná jednotka od 01.01.2022 sa zvyšujem v zmysle VZN 10/202 o 1,54 €:

 • desiata ……….. 0,35 €
 • obed …………. 0,90 €
 • olovrant …….. 0,26 €

Zapojili sme sa do školského projektu Ekocharita SLovensko Slovensku pod názvom:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.

V rámci vzdelávania detí o ekológii v posledných rokoch stále viac vystupuje do popredia potreba zberu, triedenia a spracovania odpadu.

Náš kontajner na zber textilu je umiestnený pri hlavnom vchode do kuchyne – ulica Obrancov mieru. Kto má záujem, môže prísť odovzdať-hodiť do kontajnera staré, nepotrebné oblečenie. Ďakujeme


x