Dňa 08.02.,štvrtok sme sa dohodli na stretnutí OZ spolu s rodičmi z dôvodu častej  a opakovanej chorobnosti detí na týchto opatreniach v MŠ:

-častejšie menenie posteľnej bielizne/MŠ-minim.1x za 2 týždne a ak si to vyžaduje situácia a okolnosti, tak aj častejšie/a kto chce, môže si priniesť z domu svoju posteľnú bielizeň /rodičia/

-častejšie menenie zubných kefiek/rodičia/

-deti sa nebudú spájať /MŠ/

– časté vetranie miestností /MŠ/

-podávanie vlažnej vody deťom na pitie /MŠ/

germicídne žiariče- riešime /MŠ/

Opatrenia platia od 12.02 do 31.03.2024!

V prípade otázok kontaktujte prosím riaditeľku MŠ!

Ďakujeme za spoluprácu!      Riad. MŠ

V MŠ sa vyskytlo vírusové ochorenie: Piata choroba!    

Riad. MŠ

V MŠ sa vyskytla detská choroba: Šiesta choroba – vírusové ochorenie.

Riad. MŠ

Dňa 29.01.- pondelok, pokladníčky /rodičia detí-mamičky/vyberali na 2.polrok pravidelný mesačný príspevok, ktorý si rodičia odsúhlasili na 1. stretnutí rodičov v septembri 2023. /Príspevok je na pomôcky, hračky, divadielka, programy a iné aktivity pre deti v MŠ./

Suma je 35, 00 Eur na obdobie 5 mesiacov – t. j. 7 Eur za mesiac. Ponúkame aj splátkový kalendár.

Pokladníčky vyberali v čase od 15.30h do 17.00h v 1. triede – nízky pavilón.

Kto nestihol odovzdať peniaze v určenom termíne, môže ich odovzdať dodatočne – p. učiteľkám a tie ich potom odovzdajú pokladníčkam. Pokladníčky vystavia každému potvrdenie o odovzdaní finančných prostriedkov.

Ďakujeme! Riad. MŠ

Naša materská škola sa zapojila do projektu ,,Olejko chráni prírodu“.

Zmyslom celého projektu je odovzdávať – všetky druhy jedlých olejov a tukov /môže byť slnečnicový, repkový, palmový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod./ a tak vlastne neupchávať kuchynskú kanalizáciu, chrániť životné prostredie – vzdelávací charakter projektu a materská škola sa pri zapojení do projektu dostáva do žrebovanie o rozličné ceny…

Preto vás chceme osloviť – môžete prečistený olej v čistej plastovej fľaši priniesť a odovzdať do nádoby, ktorá bude vždy každý týždeň celý deň v utorok a v stredu umiestnená pri kuchyni-areál. Po naplnení nádobu prídu vždy zobrať a vymeniť za prázdnu. Informácie o celom projekte nájdete aj na nástenkách.

Táto nádoba bude sprístupnená už od stredy 24.01.2024.

ĎAKUJEME za spoluprácu! Deti a kolektív MŠ!

  • 06.02., utorok od 9.00h Fašiangový karneval detí v triedach /Ráno si rodičia pripravia deti do masiek/. Program pre deti: diskotéka, občerstvenie – ovocie, keksíky, čaj a na obed budú šišky.
  • 08.02., štvrtok o 16.30h v MŠ – dialóg s detskou psychologičkou na tému: Školská pripravenosť /Stretnutie rodičov detí – predškolákov s psychologičkou v MŠ/
  • 13.02., utorok o 9.00h – Divadielko v MŠ – rozprávka: ,,Trpaslík“

Aktivity môžu byť doplnené ešte o ďalšie …. a ku každej aktivite budú vždy doplnené podrobnejšie informácie, pokyny. Riad. MŠ

V materskej škole sa vyskytlo infekčné ochorenie: Šarlach.

Riad. MŠ

Z dôvodu bezpečnosti a opotrebovania vonkajšieho osvetlenia MŠ /osvetlenie pod prístreškom/, budeme celé osvetlenie prerábať. Prerábanie je naplánované v priebehu mesiaca január, alebo február 2024.

Za pochopenie ďakujeme!

Riad. MŠ

Riaditeľstvo MŠ spolu s kolektívom ďakuje veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády

v MŠ /natieranie oplotenia – areál MŠ/.

V brigáde budeme pokračovať potom opäť v letných mesiacoch v roku 2024.

Ďakujeme!

Tanečná v MŠ /Sunny dance/ bude tento školský rok:

V piatok – 1x do týždňa /2j – hodinová lekcia – 45 min. a 45 min./
V čase od 15:00h – 16:30h

Tanečná bude realizovaná pre 5 tr. a 6.tr. v 1.triede-prízemný pavilón
Všetky informácie sú dostupné na nástenkách + info poskytnú p. učiteľky.

Začíname od 06.10.2023

Výučba bude tento školský rok:
Utorok a Štvrtok
5. tr. od 15:30h – 16:00h
6. tr od 16:00h-16:30h

Angličtina bude v triedach

Začíname od 03.10.2023

Všetky deti v materskej škole sú poistené – úrazové poistenie-na celý šk. rok 2023/2024

/Poisťovňa Union/

Úhrada-z pravidelného mesačného príspevku.

Dokumentácia k poisteniu je k nahliadnutiu každému z rodičov v riaditeľni.

Riad. MŠ

Anglický jazyk v MŠ /SMELO DO SVETA! o. z./ pre deti z 5. a 6.triedy.

Rodičia si môžu dieťa prihlásiť na Anglický jazyk cez formulár:

https://smelodosveta.com/

Všetky informácie ohľadom Angličtiny poskytne p. učiteľka z 3.triedy a zároveň aj lektorka

Anglického jazyka v MŠ M. Kolónyová.

Riad. MŠ

Výška zákonného poplatku od septembra 2023 je 43,00Eur

/Podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a podľa VZN č.6/2023/

Spôsob úhrady : do 15.dňa v mesiaci

–    bezhotovostne

–   vkladom na účet v Prima banke

Peňažný ústav: Prima banka

Číslo účtu: 6634455004/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0066 3445 5004

Variabilný symbol:23

Adresát : Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Predškoláci v zmysle legislatívy celý školský rok neplatia zákonný poplatok!

POZOR-predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne vek 6 rokov.

Riad. MŠ

Všetky aktivity a krúžky začínajú v materskej škole od októbra 2023.

Riad. MŠ

Strava sa nebude uhrádzať cez zloženky, ale bude sa uhrádzať:

-internet bankingom

-vkladom na účet

-trvalým príkazom

číslo účtu: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Variabikný symbol: 73

22 x 2,10 spolu: 46,20 Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu o 1,40 Eur

22 x 0,70 spolu: 15,40 Eur predškoláci

Platbu treba uhradiť každý mesiac

Réžia – v dvoch splátkach

  • 1. 32,00 Eur /september- december/
  • 2. 48,00 Eur /január – jún/

Ďakujeme všetkým, ktorí nášmu OZ Veselá čkôlka

darovali 2% z daní…

Deti a kolektív MŠ!

Od 21.04.,piatok /postupne…/bol vymenený piesok v našich

pieskoviskách z hygienických dôvodov.

Riad. MŠ

Od 01.03.,streda-prebiehalo v MŠ-areál

orezávanie stromov a drevín

skončilo- utorok 06.03.

Orezávanie sa realizovalo z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Riad. MŠ

Sprístupnené vchody do MŠ

RÁNO:

  • Nerudova ulica / hlavná bránka/
  • Bystrická ulica /malá bránka pri poschodovom pavilóne/

ČAS OBEDA:

  • Nerudova ulica /hlavná bránka/

Ak by niekto z rodičov potreboval nejakú informáciu, zatelefonujte mi (prosím doobeda) alebo napíšte sms – t.č. 0917613870. Riad. MŠ

Prosíme rodičov, ak chcú odhlásiť svoje dieťa z MŠ, alebo nahlásiť, že príde do MŠ neskôr, aby volali na tieto telefónne čísla:

1.trieda a 3.trieda: 033/6901912 (nízky pavilón)

2.trieda a 5.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

4.trieda a 6.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

Vedúca školskej jedálne: 033/6901911

V MŠ prebiehali práce:

Mesiac máj

-oprava kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht v spojení s deratizáciou

Mesiac júl

-bude zrealizovaná výmena všetkých radiátorov – pokračovanie v komplexnej obnove vykurovacieho systému, ktorý začal výmenou kotlov v roku 2021.

Nízky pavilón – prebiehajú ešte tieto práce

maľovanie soklov po výmene starých radiátorov + úprava krytov na radiátory nové

Technický pavilón – kuchyňa, práčovňa, sklady:

demontáž starých bojlerov na teplú vodu a montáž nových rozvodov na prívod teplej vody z kotolne.

Nepreruší to prevádzku MŠ.

Exteriér: úprava terénu technikou, zatrávnenie – dokončenie demontáže starých preliezok a montáž nových. Postupne.

Ďakujeme!

Zapojili sme sa do školského projektu Ekocharita SLovensko Slovensku pod názvom:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.

V rámci vzdelávania detí o ekológii v posledných rokoch stále viac vystupuje do popredia potreba zberu, triedenia a spracovania odpadu.

Náš kontajner na zber textilu je umiestnený pri hlavnom vchode do kuchyne – ulica Obrancov mieru. Kto má záujem, môže prísť odovzdať-hodiť do kontajnera staré, nepotrebné oblečenie. Ďakujeme


x