BRIGÁDA /natieranie železného oplotenia -areál MŠ/pokračuje. Začali sme od utorka 26.9.od 9.00h. Ktorí rodičia sú ochotní nám ešte pomôcť, tak poprosím prísť od 9.00h do nízkeho pavilónu za riaditeľkou MŠ. Rodičia môžu chodiť počas celého dňa. Ak chce niekto prísť natierať poobede, tak najneskôr treba prísť najneskôr do 15.45h, lebo prevádzka materskej školy je do 17.00h. Farba, štetce, rukavice budú k dispozícii. Občerstvenie: voda a káva. ĎAKUJEME za pomoc! Riad. MŠ

Tanečná v MŠ /Sunny dance/ bude tento školský rok:

V piatok – 1x do týždňa /2j – hodinová lekcia – 45 min. a 45 min./
V čase od 15:00h – 16:30h

Tanečná bude realizovaná pre 5 tr. a 6.tr. v 1.triede-prízemný pavilón
Všetky informácie sú dostupné na nástenkách + info poskytnú p. učiteľky.

Začíname od 06.10.2023

Dňa 06.10., piatok bude v materskej škole o 9.00h DIVADIELKO.

Rozprávka: ,,Mravec Gregor“

Úhrada: pravidelný mesačný príspevok rodičov

Riad. MŠ

Výučba bude tento školský rok:
Utorok a Štvrtok
5. tr. od 15:30h – 16:00h
6. tr od 16:00h-16:30h

Angličtina bude v triedach

Začíname od 03.10.2023

Všetky deti v materskej škole sú poistené – úrazové poistenie-na celý šk. rok 2023/2024

/Poisťovňa Union/

Úhrada-z pravidelného mesačného príspevku.

Dokumentácia k poisteniu je k nahliadnutiu každému z rodičov v riaditeľni.

Riad. MŠ

14.9., štvrtok,pokladníčky vyberali od 15.30h – 17.00h v materskej škole pravidelný mesačný príspevok odsúhlasený prítomnými rodičmi na stretnutí Občianskeho združenia dňa 12.09.2023.
Pravidelný mesačný príspevok je polročný – 35 € na obdobie 5 mesiacov /t. j. 7 Eur na 1 mesiac/ Ponúkame aj splátkový kalendár. Kto nestihol odovzdať tento príspevok v uvedený termín, môže ho dodatočne priniesť pani učiteľkám a tie ho odovzdajú pokladníčkam. Každý rodič po úhrade dostane potvrdenie.
Z tohto príspevku  materská škola hradí: čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried. ĎAKUJEME!

Anglický jazyk v MŠ /SMELO DO SVETA! o. z./ pre deti z 5. a 6.triedy.

Rodičia si môžu dieťa prihlásiť na Anglický jazyk cez formulár:

https://smelodosveta.com/

Všetky informácie ohľadom Angličtiny poskytne p. učiteľka z 3.triedy a zároveň aj lektorka

Anglického jazyka v MŠ M. Kolónyová.

Riad. MŠ

Výška zákonného poplatku od septembra 2023 je 43,00Eur

/Podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 28 ods.6 a podľa VZN č.6/2023/

Spôsob úhrady : do 15.dňa v mesiaci

–    bezhotovostne

–   vkladom na účet v Prima banke

Peňažný ústav: Prima banka

Číslo účtu: 6634455004/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0066 3445 5004

Variabilný symbol:23

Adresát : Materská škola Bystrická 1, 902 01 Pezinok

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Predškoláci v zmysle legislatívy celý školský rok neplatia zákonný poplatok!

POZOR-predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2024 dosiahne vek 6 rokov.

Riad. MŠ

Ospravedlňujeme sa za chybný dátum v Prihláške na stravu v školskej jedálni /uvedený dátum bol 09.01.2023 a školský rok začal 04.09.2023/.Táto prihláška by nebola v tomto prípade platná, takže rodičom budú rozdané nové – opravené Prihlášky, ktoré treba znova vyplniť a odovzdať p. učiteľkám a tie pôvodné budú stiahnuté…..

ĎAKUJEME všetkým rodičom za pochopenie a trpezlivosť.

Riaditeľka a vedúca ŠJ.

Všetky aktivity a krúžky začínajú v materskej škole od októbra 2023.

Riad. MŠ

Školský rok začína 04.09.2023.

Prosíme rodičov, aby deti priviedli do materskej školy do 8:00h

Prevádzka materskej školy:

od 6:00h do 17:00h

Tešíme sa na všetkých!

Riaditeľstvo MŠ

Strava sa nebude uhrádzať cez zloženky, ale bude sa uhrádzať:

-internet bankingom

-vkladom na účet

-trvalým príkazom

číslo účtu: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Variabikný symbol: 73

22 x 2,10 spolu: 46,20 Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu o 1,40 Eur

22 x 0,70 spolu: 15,40 Eur predškoláci

Platbu treba uhradiť každý mesiac

Réžia – v dvoch splátkach

  • 1. 32,00 Eur /september- december/
  • 2. 48,00 Eur /január – jún/

Ďakujeme všetkým, ktorí nášmu OZ Veselá čkôlka

darovali 2% z daní…

Deti a kolektív MŠ!

Od 21.04.,piatok /postupne…/bol vymenený piesok v našich

pieskoviskách z hygienických dôvodov.

Riad. MŠ

Od 01.03.,streda-prebiehalo v MŠ-areál

orezávanie stromov a drevín

skončilo- utorok 06.03.

Orezávanie sa realizovalo z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Riad. MŠ

Sprístupnené vchody do MŠ

RÁNO:

  • Nerudova ulica / hlavná bránka/
  • Bystrická ulica /malá bránka pri poschodovom pavilóne/

ČAS OBEDA:

  • Nerudova ulica /hlavná bránka/

Ak by niekto z rodičov potreboval nejakú informáciu, zatelefonujte mi (prosím doobeda) alebo napíšte sms – t.č. 0917613870. Riad. MŠ

Prosíme rodičov, ak chcú odhlásiť svoje dieťa z MŠ, alebo nahlásiť, že príde do MŠ neskôr, aby volali na tieto telefónne čísla:

1.trieda a 3.trieda: 033/6901912 (nízky pavilón)

2.trieda a 5.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

4.trieda a 6.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

Vedúca školskej jedálne: 033/6901911

V MŠ prebiehali práce:

Mesiac máj

-oprava kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht v spojení s deratizáciou

Mesiac júl

-bude zrealizovaná výmena všetkých radiátorov – pokračovanie v komplexnej obnove vykurovacieho systému, ktorý začal výmenou kotlov v roku 2021.

Nízky pavilón – prebiehajú ešte tieto práce

maľovanie soklov po výmene starých radiátorov + úprava krytov na radiátory nové

Technický pavilón – kuchyňa, práčovňa, sklady:

demontáž starých bojlerov na teplú vodu a montáž nových rozvodov na prívod teplej vody z kotolne.

Nepreruší to prevádzku MŠ.

Exteriér: úprava terénu technikou, zatrávnenie – dokončenie demontáže starých preliezok a montáž nových. Postupne.

Ďakujeme!

Zapojili sme sa do školského projektu Ekocharita SLovensko Slovensku pod názvom:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.

V rámci vzdelávania detí o ekológii v posledných rokoch stále viac vystupuje do popredia potreba zberu, triedenia a spracovania odpadu.

Náš kontajner na zber textilu je umiestnený pri hlavnom vchode do kuchyne – ulica Obrancov mieru. Kto má záujem, môže prísť odovzdať-hodiť do kontajnera staré, nepotrebné oblečenie. Ďakujeme


x