0 Comment

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – skopírovať text-stačí použiť najznámejšiu skratku CTRL+c na skopírovanie a CTRL+V na prilepenie. 

ŽIADOSŤ
o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Meno a priezvisko dieťaťa ……………………………………………………….. dátum narodenia: ………………………………..

Rodné číslo: …………………………………………….. miesto narodenia: ………………………………………………………………

Štátna príslušnosť: ………….národnosť: ………………materinský jazyk:……………..vyučovací jazyk……………….

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

………………………………………………………..………………………………………………………………………….

k zápisu do Materskej školy …………………………………………………… záväzný nástup do MŠ od:……………………..

Ďalšie dôležité údaje o dieťati ( zdravotné znevýhodnenie, iný stravovací režim a pod.): ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko matky: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: . ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt na účel komunikácie: č. tel.: ………………………………. e- mail: ……………………………………………………….

Číslo aktívnej elektronickej schránky: …………………………………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko otca: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt na účel komunikácie: č. tel.: ………………………………. e- mail: ……………………………………………………….

Číslo aktívnej elektronickej schránky: …………………………………………………………………………………………………………

Dieťa doteraz navštevovalo- nenavštevovalo MŠ ( uveďte ktorú a dokedy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________

Potvrdenie lekára o spôsobilosti dieťa absolvovať pobyt v materskej škole a o jeho účasti na povinných očkovaniach:

Dátum: Meno a priezvisko lekára, pečiatka ambulancie


Ďalší postup k prijatiu dieťaťa do materskej školy:

 1. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá žiadosť s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní riaditeľke príslušnej materskej školy (podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi rodičom riaditeľka materskej školy.
 2. Rodič je povinný oznámiť riaditeľke MŠ, ak nastane zmena v záväznom nástupe dieťaťa do MŠ najneskôr do 3 dní od uvedeného dňa nástupu na žiadosti.

Vyhlásenie rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/:

 1. V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s platným VZN Mesta Pezinok.
 2. Vyhlasujem(e), že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy.

Súhlas rodičov /rodiča, zákonného zástupcu/ so spracovaním osobných údajov:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto prihláške sú pravdivé a že som nezamlčal/-a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. účasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím(e) s použitím a spracovaním osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia (materská škola), zdravotnej starostlivosti a poistenia dieťaťa. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne oznámiť riaditeľke materskej školy každú zmenu, ktorá súvisí s nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie a zaväzuje sa dodržiavať všetky právne predpisy súvisiace s prijatím a účasťou dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

V Pezinku dňa ………………….

         ...................................................................................................
     podpisy dotknutých osôb: matka, otec (iný zákonný zástupca)

Žiadosť podaná dňa: ………………………………………. ev. č. : …………………………… zapísala: …………………………….