0 Comment

Zápis detí do základných škôl!/zverejnené 27.02/

Mesto PEZINOK
Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok
OZNÁMENIE

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ základných škôl
VYHLASUJE
zápis detí do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční:
vo štvrtok 11. apríla 2024 od 15,00 hod. do 18,00 hod.
v piatok 12. apríla 2024 od 15,00 hod. do 18,00 hod.

V súlade s § 19 a 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a VZN č. 17/2015 sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky (zápis do ZŠ).
Na zápis idú deti narodené od 01. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré pokračovali
v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad).
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje nasledovné osobné údaje:
• meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
materinský jazyk, trvalé bydlisko dieťaťa,
• titul, meno a priezvisko, spôsobilosť na právne úkony, adresa trvalého bydliska zákonných
zástupcov, kontakt na účely komunikácie,
• vyjadrenie súhlasu druhého rodiča.
Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platný občiansky preukaz, rodný list
dieťaťa a podľa potreby doklad o zdravotnom stave dieťaťa, ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Informácie o úradnom postupe predčasného zaškolenia dieťaťa (narodeného po 01. septembri 2018)
poskytne riaditeľka školy.
Školské obvody základných škôl mesta Pezinok sú určené v platnom VZN č. 2/2023.
Kontakty na školy:
Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok; 033 / 641 22 53
Základná škola, Kupeckého 74, Pezinok; 033 / 6403768
Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok; 033 / 6404729
Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok; 0911 733620
Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej
školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
J00r. Roman Mács
prjmáťor mesta.