0 Comment

Strava v MŠ nový šk.rok! /zverejnené 31.08/

Strava sa nebude uhrádzať cez zloženky, ale bude sa uhrádzať:

-internet bankingom

-vkladom na účet

-trvalým príkazom

číslo účtu: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Variabikný symbol: 73

22 x 2,10 spolu: 46,20 Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu o 1,40 Eur

22 x 0,70 spolu: 15,40 Eur predškoláci

Platbu treba uhradiť každý mesiac

Réžia – v dvoch splátkach

  • 1. 32,00 Eur /september- december/
  • 2. 48,00 Eur /január – jún/