0 Comment

Platby-strava

Strava v materskej škole od 1.1.2022 – 1,54 Eur

desiata ……….. 0,28 €

obed …………… 0,90 €

olovrant ………… 0,26 €

Režijné náklady sa platia 2x počas roka

číslo účtu:

  • na web stránke MŠ /www.msbystricka.eu/
  • na nástenkách v šatniach